Up Bon Kuk Jian

2nd Degree (E-Dan)

 

A.) Time in Grade: Two Years

C.) Target Cutting against Bamboo

D.) Bon Class: 

                   Bon Kuk Geom-Beop